گیت وی عبارت است از ارتباط بین شبکه مخابراتی (PSTN) به سیستم تلفنی voip و به سه نوع آنالوگ . دیجیتال , gsm دسته بندی می شود. 

گیت وی های آنالوگ: 

gateway

گیت وی های آنالوگ جهت استفاده از  خطوط آنالوگ(خطوط 8 رقمی)  برروی سیستم تلفنی مبتنی بر استاندارد voip استفاده می شود که به دو نوع fxo و fxs تقسیم میشود:

گیت وی های FXO: 

جهت استفاده از خطوط آنالوگ (8)  رقمی در سیستم مبنتی بر voip مورد استفاده قرار می گیرد.

گیت وی های FXS: 

جهت استفاده از تلفن های آنالوگ در سیستم مبتنی بر ویپ مورد استفاده قرار می گیرد.

گیت وی های آنالوگ از لحاظ ساختاری به دو دسته Internal  که به کارت های تلفنی معروف هستند و همانند یک کارت بر روی مادربود نصب میشوند و  مدل External که در موارد پرظرفیت در یک rackmount قرار میگیرند.

category

گیت وی های دیجیتال: 

جهت استفاده از خطوط دیجیتال (خطوط 5 رقمی) بر روی بستر voip استفاده می شوند.


گیت وی های GSM: 

این نوع مدل گیت وی جهت ارتباط خطوط تلفن همراه با سیستم های مبتنی بر voip مورد استفاده قرار میگیرند.

gsm