مراسم معرفی تجهیزات نیوراک در روز 22 شهریور 1394 در سالن همایش پروفسور حسابی در مجتمع فنی تهران برگزار گردید.در این همایش مدیریت شرکت فناوران رهیاب سیستم آسیا و کارشناسان این شرکت به معرفی این شرکت پرداخته و در ادامه برنامه جناب آقای آلن سان کارشناس ارشد فنی شرکت نیوراک به معرفی تجهیزات و محصولات آینده این شرکت پرداختند. 

مراسم معرفی تجهیزات نیوراک در روز 22 شهریور 1394 در سالن همایش پروفسور حسابی در مجتمع فنی تهران برگزار گردید.در این همایش مدیریت شرکت فناوران رهیاب سیستم آسیا و کارشناسان این شرکت به معرفی این شرکت پرداخته و در ادامه برنامه جناب آقای آلن سان کارشناس ارشد فنی شرکت نیوراک به معرفی تجهیزات و محصولات آینده این شرکت پرداختند.

مراسم معرفی تجهیزات نیوراک در روز 22 شهریور 1394 در سالن همایش پروفسور حسابی در مجتمع فنی تهران برگزار گردید.در این همایش مدیریت شرکت فناوران رهیاب سیستم آسیا و کارشناسان این شرکت به معرفی این شرکت پرداخته و در ادامه برنامه جناب آقای آلن سان کارشناس ارشد فنی شرکت نیوراک به معرفی تجهیزات و محصولات آینده این شرکت پرداختند.