روش اول:


جهت پاک شدن Log های موجود در گیت وی ، دستگاه را ریبوت کنید

در قسمت  log  سیستم، loge level 4  دانلود شود

در فولدر var>log>message فایل massage باز شود.

DSP[] سرچ شود

DSP[X] یعنی : X+1DSP

DSP[3] یعنی 4 تا DSP دارد پس 4*8(32 ) تا تماس همزمان دارد

DSP READY چک شود تا مشخص شود چه تعداد از DSP ها فعال هستند


روش ساده تر برای تشخیص تماس همزمانی(concurrent calls)در گیت وی های نیوراک سری MX60:


بعد از Log In کردن به گیت وی به  قسمت info دستگاه وارد شده ، در صورتیکه تماس همزمان full نباشد ، بعد از مدل دستگاه حرف B نشان دهنده این است که دستگاه بصورت Half concurrent  می باشد.


به عنوان مثال     half concurrent calls: MX60-32SB


در گیت وی که در Info آن اطلاعات دستگاه بصورت بالا نشان داده شده است، بیان گر این است که تعداد پورت های FXS 32 ، ولی تماس همزمان دستگاه به جای 32 ، 16 می باشد. زمانی که در این قسمت پسوند B نباشد. نشانگر فول بودن دستگاه می باشد. به عنوان مثال در شکل زیر در قسمت info دستگاه MX60-16S/16  نوشته شده است، که نشانگر این است که این دستگاه 32  تماس همزمان را پشتیبانی می کند.

111

همچنین در گیت وی های سری MX120 با توجه به نوع اطلاعات درج شده می توان به تعداد تماس همزمان دستگاه پی برد:


C- 24 concurrentcalls(حرف C نشانگر 24 تماس همزمانی می باشد)


D- 48 concurrentcalls(حرف D نشانگر 48 تماس همزمانی می باشد)


E- 72 concurrentcalls(حرف E نشانگر 72 تماس همزمانی می باشد)


F- 96 concurrent calls(حرف F نشانگر 96 تماس همزمانی می باشد)


سری های HX4E و MX8A


در سری های جدید HX4E و MX8A تمای دستگاه ها بصورت فول می باشند. به عنوان مثال دستگاه با مشخصات HX440E که 4 پورت FXO دارد، 4 تماس همزمان را پشتیبانی میکند. و در مثال دیگر دستگاه با مشخصات MX8A-8FXO که 8 پورت FXOدارد از 8 تماس همزمان پشتیبانی می کند.