ابتدا وارد وب گیت وی شده و سپس بعد از آن پنچره جدیدی در مرورگر باز کرده و خط زیر را در مرورگر وارد میکنیم:

echo1_min

 x.x.x.x/xml?method=gw.config.set&idY=Z

که در اینجا x.x.x.x آی پی گیت وی و y شماره مربوط به ID برای تغییرات مورد نیاز و z هم برای ست کردن پارامتر های جدید میباشد:

به عنوان مثال برای echo_tail بهترین حالت را میتوان با خط زیر ست کرد:

echo2

برای مشکل نویز نیز بهترین پارامتر تست شده با id=190 , z=48 میباشد

سرانجام دستگاه را reboot کرده و تست نمایید:

در صورت اعمال reset factory تنظیمات به حالت اولیه برگشته و بایستی مجدد تنظیمات رو اعمال کرد

اما با توجه به پارامتر های مختلف در مراکز مخابراتی این امکان وجود دارد که این مشکلات با پارامتر های موجود در جدول زیر مرتفع گردد:

echo3_min