در این بخش به تنظیمات Dialing rule میپردازیم.این بخش شامل محدودیت تماس های بین الملل , تنظیمات تماس های خروجی و hunt group میباشد

International call limitation:  در این بخش میتوان برای داخلی هایی که دسترسی به تماس های بین الملل یا خارج از کشور دارند محدودیت زمانی قایل شد.برای تمام روز های اداری میتوان این محدویت زمانی را اعمال کرد.

dialingrule1

همان طور که در شکل بالا مشاهده میکنید موارد مذکور به ترتیب از چپ به راست مشخص شده اند.با استفاده از دکمه + میتوان تعداد محدودیت ها را با توجه به پیش شماره مورد نظر افزایش داد بخش prefix برای تعیین پیش شماره های مورد نظر میباشد. دوکادر آخر برای وارد کردن زمان مورد نیاز بر حسب ساعت و دقیقه میباشد.

Outbound: این بخش برای تنظیم نمودن تماس های خروجی میباشد.همانطور که در شکل مشاهده میکنید این بخش از چند قسمت تشکیل شده است.

dialing_rule_2

کادر اول هنگامی کارایی دارند که دسترسی داخلی های خود را به تماس های خارج از کشور داده باشیم.میتوان  پیش شماره  در نظر گرفت که در این صورت کاربر مذکور هنگام تماس های خارج از کشور پیش شماره ای که در این کادر وارد کرده است را  به شماره تماسش اضافه خواهد شد.

کادر دوم نیز همانند کادر بالا عمل خواهد کرد با این تفاوت که برای آزاد شدن خط شهری میبایست ابتدا یک پیش شماره گرفته شود.

گزینه های بعدی برای مشخص کردن تماس های داخلی یا بین شهری میباشد:

Dialing without prefix: برقراری تماس بین پیش شماره

*Intercom dialing with specified prefix: این گزینه هنگامی کارایی دارد که داخلی های مد نظر با شماره های معمول موجود در ارگان ها و یا سازمان ها یکسان هستند.به عنوان مثال یک داخلی با شماره 110 ساخته شده است و هنگامی که میخواهید با این داخلی ارتباط برقرار کنید در صورتی که این گزینه را انتخاب نکرده باشید به صورت پیش فرض به سمت خط شهری فرستاده خواهدشد ولی با انتخاب این گزینه و گرفتن پیش شماره * قبل از شماره داخلی میتوان این مورد مذکور را تفکیک نمود.

Outbound dialing with prefix: برقراری تماس های بین شهری با وارد کردن پیش شماره که بعد از وارد انتخب این گزینه موارد زیر باز خواهد شد:

dialing_rule_3

 با کلیک بر روی + میتوان پیش شماره های متفاوت تعیین نمود.کادر اول وارد کردن پیش شماره  وکادر دوم مشخص میکند که از کدام مسیر خروجی استفاده شود.هنگامی که گزینه  Second dial prompt را انتخاب کنید میتوان پیش شماره را ابتدا شماره گیری کرد و از آزاد بودن یا مشغول بودن خط اطمینان حاصل کرد. حالت های مختلف برای مسیر تماس های خروجی در نظر گرفته شده است که در ادامه آموزش به آن می پردازیم:

Sequential hunting for analog trunk: استفاده از خطوط شهری که مستقیم به پورت های مرکز تماس وصل شده است.و اینکه تماس های خروجی را به ترتیب اولویت خطوط آزاد انتخاب خواهد شد


Round-robin hunting for analog trunk: استفاده ازخطوط شهری  که مستقیم به پورت های مرکز تماس وصل شده است و اینکه تماس های خروجی را به صورت تصادفی  انتخاب میشود.


Least cost routing: حداقل زمان مسیریابی خطوط متصل یا ترانک شده در مرکز تماس برای برقراری تماس خروجی برای تماس های داخل یا خارج از کشور.


Sequential hunting for IP trunk: استفاده از خطوط شهری که به مرکز تماس TRUNK شده است.و اینکه تماس های خروجی را به ترتیب اولویت خطوط آزاد انتخاب خواهد شد.


Round-robin hunting for IP trunk: استفاده ازخطوط شهری  که به مرکز تماس TRUNK  شده است و اینکه تماس های خروجی را به صورت تصادفی  انتخاب میشود